Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

[Thu/Chi] HAIPHONGFC 2016

Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 2 2016, 21:26
gửi bởi desperadohp
UPDATE 23/2/2016

* Note:
111.1 = Tài khoản đóng Quỹ định kỳ.
111.2 = Tải khoản thành viên đóng trước.
111.3 = Tài khoản tiếp lửa đường xa
111 = 111.1 + 111.2 + 111.3 = Quỹ tiền mặt.
Đơn vị tính theo tiền tệ K.

Nội dungTKTồn đầuThuChiTồn cuối
Thành viên đóng Quỹ T11, TT12/2015
---------Danh sách thành viên đóng Quỹ--------------
200K: Hương Giang: T11, T12/2015
200K Nakata_hp: T11, 12
200K Gattusso555: T11, 12
200K: Kiencangcon: T11, T12
200K: Phong Trần: T11, T12
100K Kính vô Sắc: TT11
100K: Linh Robby: T11, T12
100K: Nguyễn Việt Chiến: T11, T12
-----------------
1.300K - Tổng thu
111.1169013002990
15/12/2015 - Gia hạn tên miền: hp-fc.com111.1299002502740
16/2/2016 - Gia hạn tên miền: haiphongfc.vn111.127404802260
Việc hiếu T1/2016111.122605001760
TỒN QUỸ111.1---1760
Thành viên Hương Giang đóng Quỹ T11, T12/2015
200K: Hương Giang: T11, T12/2015
111.2110020001300
Chuyển Quỹ đóng trước T11, T12/2015
200K: Hương Giang: T11, T12/2015
200K Nakata_hp: T11, 12
200K Gattusso555: T11, 12
200K: Kiencangcon: T11, T12
200K: Phong Trần: T11, T12
100K Kính vô Sắc: TT11
100K: Linh Robby: T11, T12
100K: Nguyễn Việt Chiến: T11, T12
-----------------
1.300K - Tổng chi
111.2130013000
Thành viên đóng Quỹ T1, T2/2016
100K: Hương Giang: T1/2016
200K: desperadohp: T1, T2/2016
111.203000300
TỒN QUỸ111.2---300
Thu lại Quỹ trận Cổ vũ VN-THailand 13/10/2015111.303200320
22/2/2016: Dư quỹ tiếp lửa Nghệ An 2016111.3320148001800
TỒN QUỸ111.3---1800
TỒN QUỸ111---3860


---------Danh sách thành viên đóng trước Quỹ 2016--------------
100K Hương Giang: T1/2016
200K desperadohp: T1, T2/2016
-----------
1.100K - Tổng thu Quỹ đóng trước 2015

UPDATE 23/2/2016 - TỒN: 3.860 K
* Trong quá trình Update có thông tin sai sót, anh chị em vui lòng thông báo. Thanks.

Re: [Thu/Chi] HAIPHONGFC 2016

Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 1 2017, 14:59
gửi bởi desperadohp
Tồn đầu: 3.860K

Chi hoa SN: Trà Đá, BWFC, TNFC 2016: 1.050K
Hosting + Domain 2016: 1100K
----
Tồn: 1710K

Re: [Thu/Chi] HAIPHONGFC 2016

Gửi bàiĐã gửi: 23 Tháng 1 2017, 15:00
gửi bởi desperadohp
Tồn đầu: 1710K
Chi Chuyển sang SN 2016: 1710K
---
Tồn: 0K